Welkom op onze site!! ×
inclusief btw

Hartelijk welkom

  • Mijn winkelwagen

    Je offerte aanvraag is nog leeg

    U heeft nog geen offerte aanvraag.

Algemene Voorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouwmaterialen.

 

ARTIKEL 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon,  die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die bouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten levert.

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Steenhandel Geurds B.V.
't Blok 11
6617 KM Bergharen
Tel: 0 651 783 685
Fax: 0487-532201
E-mail: info@steenhandelgeurds.nl
KvK nummer: 67808549 
BTWnummer NL857181531B01

 

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

 

ARTIKEL 4 - Aanbod

1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk zolang de voorraad strekt, uiterlijk 30 dagen na ontvangst offerte.

 3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.

4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

 

ARTIKEL 5 - Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst.

2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering.

3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De chauffeur die de materialen levert, beslist ter plaatse de best bereikbare losplaats.

4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op: - onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; - gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

 

ARTIKEL 7 - Verantwoordelijkheid van de consument

1.De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren.

2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.

 

 

 ARTIKEL 8 - Onvoorziene complicaties

1.Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.

 

ARTIKEL 9- Levering

1. De consument dient de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen.

2. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kan constateren dienen door de consument na aflevering en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de ondernemer.

3. Verwerking van materialen is acceptatie.

 

ARTIKEL 10 - Retourzendingen

1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen i.o.m. de ondernemer,  worden teruggebracht naar het volgende adres:

't Blok 11
6617 KM Bergharen

Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. De kostenvergoeding wordt vervolgens binnen 7 werkdagen uitbetaald.

2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

3. Kosten van het retourneren van geleverde producten zijn binnen de bedenktermijn van 14 dagen voor rekening van de consument. Gemaakte transportkosten voor levering van het product zijn voor rekening van de consument.

 

ARTIKEL 11 - Zekerheid bij vooruitbetaling

1.De ondernemer levert uitsluitend bij voorafbetaling. En levert de bestelde goederen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. De betaling dient te geschieden via iDEAL of via bankoverschrijving op rekeningnummer NL71RABO0126185301. 

 

ARTIKEL 12- Garantie voor het geleverde

1.Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DINnormen, geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument.

2. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.